ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

1. คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2. ประกาศเจตจำนงสุจริตการบริหารงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. คู่มือคุณธรรมและความโปร่งใสมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4. คู่มือคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5. การจัดซื้อจัดจ้าง

6. มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน

7. มาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการนักศึกษา8. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ

ศูนย์สัตว์ทดลอง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

155 ม.2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

โทรศัพท์: 053-948621

โทรสาร: 053-948630

อีเมล: laccmu.office@gmail.com

 

Laboratory Animal Center

Chiang Mai University

155 Moo.2 Tambon Mae Hia, Muang

Chiang Mai, Thailand

50100

Telephone: 053-948621

FAX: 053-948630

E-mail: laccmu.office@gmail.com

Copyright © 2022 Laboratory Animal Center, Office of Research Administration, Chiang Mai University, All rights reserved.