ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง สัตวแพทย์ (S4440014)


ประกาศศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน)

ตำแหน่ง สัตวแพทย์

-----------------------

ตามประกาศ ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2561
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง
สัตวแพทย์ เลขที่ตำแหน่ง S4440014 อัตราค่าจ้างเดือนละ 24,780 บาท จำนวน 1 อัตรา นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ในตำแหน่งดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้

ลำดับที่

ชื่อ-นามสกุล

1.

นางสาววาทิณี พรหมสาขา ณ สกลนคร

2.

นายเอกวัชร ชัยลอม

3.

นางสาวกวินันท์ อนุกุล

    

 

 

 

 

 

 

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกลำดับที่ 1 รายงานตัว ณ ศูนย์สัตว์ทดลองมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 หากพ้นกำหนดนี้แล้วไม่มารายงานตัว จะถือว่าสละสิทธิ์ในการ
เข้าปฏิบัติงาน

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

                ประกาศ ณ วันที่  5  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

 

                                         (อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.ทัตตวรรณ แก้วสาคร)

                                             รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลอง


[post: 5 กุมภาพันธ์ 2562 15:24:47] [view: 605]

ศูนย์สัตว์ทดลอง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

155 ม.2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

โทรศัพท์: 053-948621

โทรสาร: 053-948630

อีเมล: laccmu.office@gmail.com

 

Laboratory Animal Center

Chiang Mai University

155 Moo.2 Tambon Mae Hia, Muang

Chiang Mai, Thailand

50100

Telephone: 053-948621

FAX: 053-948630

E-mail: laccmu.office@gmail.com

Copyright © 2021 Laboratory Animal Center, Chiang Mai University, All rights reserved.