รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ฯ ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน (E440009)


ประกาศศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน (พัสดุ)

------------------------------------------------

ตามที่ศูนย์สัตว์ทดลอง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน
จำนวน 1 อัตรา เลขที่ตำแหน่ง E440009 อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,060 บาท เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในด้านพัสดุ สังกัดศูนย์สัตว์ทดลอง นั้น

บัดนี้ ศูนย์สัตว์ทดลอง ได้ดำเนินการสอบข้อเขียนเพื่อวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

ลำดับ

คำนำหน้า

ชื่อ-นามสกุล

1

นาง

กีรติญา สุภารัตน์

2

นางสาว

ณัฐวดี สมใจมาก

3

นางสาว

วรรณภา ทองทวี

4

นางสาว

วรฤทัย สุขมี

5

นางสาว

วรางคณา ขันตุ้ย

6

นาย

สมลักษณ์ สอาดจิตต์

7

นางสาว

สุชาดา ทาบุญดี

จึงขอให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

  1. สอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 14:00น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ศูนย์บริหารงานวิจัย  สำนักงานมหาวิทยาลัย
  2. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันจันทร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 15.00น. เป็นต้นไป ณ ป้ายประกาศหน้าอาคารศูนย์สัตว์ทดลอง และเว็บไซต์ http://www.lac.cmu.ac.th (หัวข้อ ข่าวรับสมัครงาน)

                                    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                            ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2562

 

    

       แผนที่ศูนย์บริหารงานวิจัย มช.


[post: 15 พฤษภาคม 2562 15:01:08] [view: 791]

ศูนย์สัตว์ทดลอง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

155 ม.2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

โทรศัพท์: 053-948621

โทรสาร: 053-948630

อีเมล: laccmu.office@gmail.com

 

Laboratory Animal Center

Chiang Mai University

155 Moo.2 Tambon Mae Hia, Muang

Chiang Mai, Thailand

50100

Telephone: 053-948621

FAX: 053-948630

E-mail: laccmu.office@gmail.com

Copyright © 2021 Laboratory Animal Center, Chiang Mai University, All rights reserved.