ผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานบริการฝีมือ (ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์) (S4440003)


ประกาศศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย

-----------------------

                   ตามที่ ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานบริการฝีมือ (ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์) เลขที่ตำแหน่ง S4440003 อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,470 บาท จำนวน 1 อัตรา
เพื่อปฏิบัติงานด้านการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง นั้น

                   บัดนี้ ศูนย์สัตว์ทดลอง ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ผลปรากฏว่ามีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ได้แก่

                   1. นายศุภโชค เทพวงศ์

                   ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น มารายงานตัว ณ ศูนย์สัตว์ทดลองมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายในวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2562 หากพ้นกำหนดนี้แล้วไม่มารายงานตัว จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าปฏิบัติงาน

                   จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

                             ประกาศ ณ วันที่  28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

 

 

                                                (อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.ทัตตวรรณ แก้วสาคร)

                                                     รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลอง


[post: 21 มีนาคม 2562 14:07:50] [view: 564]

ศูนย์สัตว์ทดลอง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

155 ม.2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

โทรศัพท์: 053-948621

โทรสาร: 053-948630

อีเมล: laccmu.office@gmail.com

 

Laboratory Animal Center

Chiang Mai University

155 Moo.2 Tambon Mae Hia, Muang

Chiang Mai, Thailand

50100

Telephone: 053-948621

FAX: 053-948630

E-mail: laccmu.office@gmail.com

Copyright © 2021 Laboratory Animal Center, Chiang Mai University, All rights reserved.