ผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง วิศวกร


ประกาศสำนักงานมหาวิทยาลัย

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)

ตำแหน่ง วิศวกร จำนวน 1 อัตรา

-------------------------------------------

                    ตามประกาศสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง วิศวกร เลขที่ตำแหน่ง S4010331 อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,520 บาท สังกัด สำนักงานบริหารงานวิจัย สำนักงานมหาวิทยาลัย นั้น

                   บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ได้แก่

                             1. นายพงศกร อังกุรานันท์

                   ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น มารายตัวเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ณ งานศูนย์สัตว์ทดลอง สำนักงานบริหารงานวิจัย สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563
หากพ้นกำหนดนี้แล้วไม่มารายงานตัว จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าปฏิบัติงาน

 

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                             ประกาศ ณ วันที่      13       กรกฎาคม พ.ศ. 2563

 

 

               (นางเยาวลักษณ์ วิริยะพงศ์)

               ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย

 

https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment/view-Y21OeWRHWmtkQT09-TlRBPQ-TWpVNE9RPT0

 


[post: 15 กรกฎาคม 2563 16:07:06] [view: 120]

ศูนย์สัตว์ทดลอง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

155 ม.2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

โทรศัพท์: 053-948621

โทรสาร: 053-948630

อีเมล: laccmu.office@gmail.com

 

Laboratory Animal Center

Chiang Mai University

155 Moo.2 Tambon Mae Hia, Muang

Chiang Mai, Thailand

50100

Telephone: 053-948621

FAX: 053-948630

E-mail: laccmu.office@gmail.com

Copyright © 2021 Laboratory Animal Center, Chiang Mai University, All rights reserved.