ผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน (E440009)


ประกาศศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน

---------------------------------------------

ตามประกาศศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน เลขที่ตำแหน่ง E440009 อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,060 บาท เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในด้านพัสดุ จำนวน 1 อัตรา นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในตำแหน่งดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้
 

    ลำดับที่  

                 ชื่อ - นามสกุล  

     1.

          นางสาวสุชาดา ทาบุญดี             

     2.

          นางกีรติญา สุภารัตน์

     3.

          นางสาววรางคณา ขันตุ้ย

           

 

 

 

 

 


ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 เข้ารายงานตัว ณ ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2562 หากพ้นกำหนดนี้แล้วไม่มารายงานตัว จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าปฏิบัติงาน

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

                                    ประกาศ ณ วันที่  27  พฤษภาคม พ.ศ. 2562

 

                                                             (อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.ทัตตวรรณ แก้วสาคร)

                                                                  รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลอง


[post: 27 พฤษภาคม 2562 09:25:47] [view: 400]

ศูนย์สัตว์ทดลอง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

155 ม.2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

โทรศัพท์: 053-948621

โทรสาร: 053-948630

อีเมล: laccmu.office@gmail.com

 

Laboratory Animal Center

Chiang Mai University

155 Moo.2 Tambon Mae Hia, Muang

Chiang Mai, Thailand

50100

Telephone: 053-948621

FAX: 053-948630

E-mail: laccmu.office@gmail.com

Copyright © 2021 Laboratory Animal Center, Chiang Mai University, All rights reserved.