วัตถุประสงค์

121022103536


1. เพื่อเป็นหน่วยงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในงานการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองประเภทหนูและกระต่าย เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

2. เพื่อเป็นศูนย์กลางการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และเป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการด้านการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่