พันธกิจ


พนธกจ

1. บริการงานการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองที่มีคุณภาพ

2. บริการฝึกอบรมการปฏิบัติงานกับสัตว์ทดลองอย่างถูกต้องและปลอดภัย

3. ส่งเสริมการใช้สัตว์เพื่องานวิทยาศาสตร์ ตามหลักจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลองของสภาวิจัยแห่งชาติ
   และมาตรฐานสากล ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการดูแล
การเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง ของศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4. สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5. พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง ได้แก่ บุคลากรที่ปฏิบัติงานกับสัตว์ทดลอง 
   นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และคณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่