พระราชบัญญัติ

สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

พ.ศ. ๒๕๕๘

 • wallpaper77 กำหนดการรับข้อเสนอโครงการวิจัย wallpaper77

  ประจำปี 2561

  การประชุม
  ครั้งที่

  กำหนดการ
  รับข้อเสนอโครงการวิจัย

  กำหนดการประชุม
  คณะกรรมการดูแลการเลี้ยง
  และใช้สัตว์ทดลอง

  1

  8 มกราคม 61

  พฤ. 25 มกราคม 61

  2

   10 กุมภาพันธ์ 61

   ศ. 23 กุมภาพันธ์ 61

  3

  9 มีนาคม 61 

  พฤ. 29 มีนาคม 61 

  4

  5 เมษายน 61  จ. 30 เมษายน 61 

  5

  10 พฤษภาคม 61  พฤ. 31 พฤษภาคม 61 

  6

  10 มิถุนายน 61  พฤ. 28 มิถุนายน 61 

  7

  10 กรกฎาคม 61   

  8

  10 สิงหาคม 61   

  9

  10 กันยายน 61   

  10

  10 ตุลาคม 61   

  11

  10 พฤศจิกายน 61   

  12

  10 ธันวาคม 61   

   
  หมายเหตุ:

  นักวิจัยจะได้รับการแจ้งผลการพิจารณาภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม  ดังนี้

  1.แบบไม่เป็นทางการ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์(E mail) ภายใน 5 วันทำการ

  2.แบบเป็นทางการ ส่งเป็นหนังสือราชการ(บันทึกข้อความ) ภายใน 15 วันทำการ

   

  1054598uq3xkjx2bm

AAALAC INTERNATIONAL ACCREDITATION

AAALAC International Achievement of Accreditation 
Laboratory Animal Center,Chiang Mai University
June 16, 2015