พระราชบัญญัติ

สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

พ.ศ. ๒๕๕๘

 • wallpaper77 กำหนดการรับข้อเสนอโครงการวิจัย wallpaper77

  ประจำปี 2560

  การประชุม
  ครั้งที่

  กำหนดการ
  รับข้อเสนอโครงการวิจัย

  กำหนดการประชุม
  คณะกรรมการดูแลการเลี้ยง
  และใช้สัตว์ทดลอง

  1

  พ. 11 มกราคม 60

  พฤ. 26 มกราคม 60

  2

  ศ. 10 กุมภาพันธ์ 60

  อ. 28 กุมภาพันธ์ 60

  3

  จ. 13 มีนาคม 60

  อ. 28 มีนาคม 60

  4

  จ. 10 เมษายน 60 พฤ. 27เมษายน 60

  5

  พ. 17 พฤษภาคม 60  พ. 31 พฤษภาคม 60

  6

  จ. 12 มิถุนายน 60   อ. 27 มิถุนายน 60

  7

  อ. 11 กรกฎาคม 60  จ. 31 กรกฎาคม 60 

  8

  พฤ. 10 สิงหาคม 60  พ. 30 สิงหาคม 60 

  9

  จ. 11 กันยายน 60  พ. 27 กันยายน 60

  10

  อ. 10 ตุลาคม 60   จ. 30 ตุลาคม 60

  11

  ศ . 10 พฤศจิกายน 60  พฤ. 23 พฤศจิกายน 60

  12

  ศ. 1 ธันวาคม 60   พฤ. 21 ธันวาคม 60  

   
  หมายเหตุ  นักวิจัยจะได้รับการแจ้งผลการพิจารณาภายหลังการประชุม  ดังนี้

  - แบบไม่เป็นทางการ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์(E mail) ภายใน 5 วันทำการ

  - แบบเป็นทางการ ส่งเป็นหนังสือราชการ(บันทึกข้อความ) ภายใน 15 วันทำการ

   

  1054598uq3xkjx2bm

AAALAC INTERNATIONAL ACCREDITATION

AAALAC International Achievement of Accreditation 
Laboratory Animal Center,Chiang Mai University
June 16, 2015